Year End Party 2023

Throwback các sự kiện trong năm 2023 tại công ty MAC USA ONE

Và highlight đêm tiệc YEP 2023 của nhân viên và khách mời ngày 21/01/2024